• 1. Werkingssfeer, wijzigingen

   • 1. 1.Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Viahosting (hierna te noemen Viahosting) gelden voor alle producten en diensten van Viahosting.
   • 1. 2. Viahosting levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. Ook gelden uitsluitend de door Viahosting gehanteerde AV als Viahosting, met wetenschap van tegenstrijdige of van hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
   • 1. 3.In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van Viahosting gelden voor afzonderlijke producten, met name voor domeinen, aanvullende specifieke voorwaarden, die kunnen worden opgeroepen op […] . Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de klant geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat.
   • 1. 4. Viahosting kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door Viahosting gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Viahosting de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt.
   • 1. 5. Viahosting kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.
  • 2. Producten en diensten van Viahosting

   • 2. 1.De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.

 

 • 2.2.De beschikbaarheid van de Viahosting servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar.

 

  • Hiervan uitgezonderd zijn tijden waarin de betreffende servers niet bereikbaar zijn vanwege technische of andere problemen, die niet binnen de invloedssfeer van Viahosting liggen (overmacht, schuld van derden, enz.).
  • 2. 3. Viahosting voert ten behoeve van het gebruiksgemak van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dat rechtvaardigen. Viahosting zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal Viahosting de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren in het klantenpaneel onder nieuws en aankondigingen, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het herstel van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
  • 2. 4. Viahosting kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en Viahosting in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
  • 2. 5.Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma’s, toepassingen en gegevens van Viahosting en derden duurzaam te waarborgen kan Viahosting programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere klanten voor de klant acceptabel is. Dit geldt met name voor programma’s, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.
  • 2. 6.Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt Viahosting zich het recht voor het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
  • 2. 7.Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudige aanpassingen van zijn systemen.
  • 2. 8.Overdracht van het gebruik van servers (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden is verboden.
  • 2. 9.Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
  • 2. 10.In geval van gebreken geldenzijn de wettelijke garantieregelingen van toepassing.
  • 2. 11.Voor een aantal aanvullende diensten ontstaan er voor Viahosting kosten, die wij doorberekenen aan onze klanten in de vorm van een servicevergoeding. Het gaat daarbij om diensten zoals bijv. contractoverdracht, reactivering van een opdracht of een hernieuwde factuurverzending.

 • 3. Betalingsvoorwaarden

  • 3. 1.Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van IDEAL, SEPA-incasso en Paypal. De klant machtigt Viahosting voor de uitvoering van SEPA-incasso. Viahosting verplicht zich, de daartoe verleende geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verleende machtiging geldt ook voor door de klant meegedeelde nieuwe persoonsgegevens en bankgegevens. Viahosting zal de klant de desbetreffende automatische incasso tijdig van tevoren aankondigen (zgn. pre-notification). Deze aankondiging vindt minstens één (bank)werkdag voor de vervaltermijn en automatische incasso door de bank plaats.
  • 3. 2.Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die Viahosting naar redelijkheid vastlegt. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core). De klant verleent Viahosting machtiging voor de uitvoering van de Euro-incasso. Viahosting verplicht zich, de desbetreffende verstrekte geldige machtiging weer te geven voor de klant in het klantenpaneel. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. Viahosting zal de klant de desbetreffende incasso tijdig van tevoren aankondigen (zgn. pre-notification). Deze aankondiging vindt minstens één (bank)werkdag voor de vervaltermijn en automatische incasso door de bank plaats.
  • 3. 3.Viahosting plaatst voor elke betaling een elektronische factuur in de sectie facturen van het klantenpaneel.
  • 3. 4.Viahosting kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand. Indien de klant niet binnen de door Viahosting gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst Viahosting de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen geen bezwaar maakt.
  • 3. 5.Vorderingen van Viahosting kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
  • 3. 6.Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan Viahosting haar diensten blokkeren.
  • 3. 7.Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoedingen, in verzuim geraakt, kan Viahosting de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke beëindiging zonder opzegtermijn door Viahosting, indien faillissement van de klant is aangevraagd, faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.
  • 3. 8.In geval van betalingsverzuim kan Viahosting een vergoeding verlangen van de hierdoor ontstane schade. Viahosting kan eveneens een vergoeding verlangen voor kosten die ontstaan door terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is.
 • 4. Plichten van de klant

  • 4. 1.De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dat geldt met name voor de adresgegevens, de bankgegevens en het e-mailadres.
  • 4. 2.De klant verplicht zich toegewezen wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige wachtwoorden en het gebruik daarvan. De klant beheert zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en wachtwoorden gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
  • 4. 3.De klant is verplicht zijn systemen, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden, links en andere onderdelen in te richten volgens de actuele Best Practices of de branchenormen op het gebied van informatiebeveiliging, zodat de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit, en de belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van Viahosting, andere Viahosting klanten of derden geen hinder ondervinden en niet in gevaar worden gebracht.
  • 4. 4.Bij bepaalde servers heeft de klant alleen administratorrechten. Viahosting kan deze servers niet beheren. De klant dient derhalve beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig over bekend wordende veiligheidslekken te informeren en bekende veiligheidslekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s die Viahosting ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de klant niet van deze verplichting.
  • 4. 5.De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van Viahosting noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van Viahosting.
  • 4. 6.De klant zorgt ervoor, dat met zijn domein(en) en aangeboden inhoud geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
  • 4. 7.De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud on-demand aan te bieden, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud, die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
  • 4. 8.Het gebruik van de Viahosting diensten voor de verspreiding van schadelijke programma’s of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is verboden.
  • 4. 9.De klant sluit met Viahosting een overeenkomst ter verwerking van gegevens volgens Artikel 28 van de AVG, zodra Viahosting in opdracht van de klant persoonsgebonden gegevens verwerkt.
 • 5. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

  • 5. 1.Viahosting kan diensten blokkeren als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van systemen, netwerken, programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van Viahosting, andere klanten van Viahosting of derden in de zin van paragraaf 5.3 gestoord worden. Dit geldt ook dan, als Viahosting op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat zich een dergelijke storing voordoet. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server uitvoert of waarvoor de server van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan Viahosting de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
  • 5. 2.Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan Viahosting de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen, als er voor Viahosting geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen een einde te maken.
  • 5. 3.Indien derden aannemelijk maken dat hun rechten worden geschonden door aangeboden inhoud of domeinen of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan Viahosting de inhoud blokkeren, zolang de schending of het geschil met de derde over deze schending voortduurt.
  • 5. 4.Indien de eventuele schending door een domein plaats vindt, kan Viahosting ook maatregelen treffen waardoor het domein onbereikbaar wordt. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen lijkt vast te staan, kan Viahosting de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
  • 5. 5.Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 4.7 kan Viahosting in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn uitspreken.
  • 5. 6.Indien de klant in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 4.8 handelt kan Viahosting de diensten blokkeren.
  • 5. 7.Viahosting kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
  • 5. 8.Zolang om voorgaande redenen een dienst geblokkeerd is blijft Viahostings recht op betaling voortbestaan.
  • 5. 9.Viahosting kan bij verwijtbare schendingen van de klant van de verplichtingen als omschreven in paragraaf 4 een vast bedrag aan schadevergoeding verlangen ter hoogte van de normalerwijze te verwachten schade. Partijen behouden het recht een uitgebleven, lagere of hogere schade aan te tonen.
 • 6. Vrijwaring

 • De klant vergoedt aan Viahosting alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. Viahosting informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.
 • 7. Aansprakelijkheid van STRATO

  • 7. 1.Viahosting is uitsluitend aansprakelijk voor schade door opzet en grove nalatigheid van Viahosting of een van haar hulppersonen. Indien Viahosting of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die Viahosting bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
  • 7. 2.Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van de Nederlandse Wet Productaansprakelijkheid.
  • 7. 3.Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is de aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan Viahosting heeft betaald.
 • 8. Looptijd van de overeenkomst, opzegging

  • 8. 1.Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, bedragen de verlengingsperiodes steeds een jaar.
  • 9. 2.Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan Viahosting het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn teruggeven aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie. Viahosting wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
  • 9. 3.Alternatief kan Viahosting het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.
  • 9. 4.Indien Viahosting een overeenkomst rechtmatig wegens betalingsverzuim of om gewichtige redenen beëindigt, kan Viahosting na een redelijke termijn overgaan tot verwijdering van het desbetreffende domein, voor zover de klant geen andere instructie heeft gegeven.
 • 9. Informatie herroepingsrecht

  • Herroepingsrecht
  • U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
  • Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht dient u ons [contactgegevens Viahosting] dit mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een met de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen.
  • Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.
  • Gevolgen van de herroeping
  • Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering) en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
  • Indien u heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient u ons een passend bedrag te betalen, dat overeenkomt met de verhouding tussen het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop u ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht en het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.
 1. Bevoegd gerecht, toepasselijk recht, geschillenbeslechting
 • 10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 10.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.